توتال استیشن سندینگ 752R PLUS

ارتقاء مادر برد به نسل بالاتر جهت بالا بردن عملکرد دستگاه

بهینه کردن سیستم قرائت زاویه و عدم نیاز به قرائت زاویه صفر درجه در سیستم قرائت کد مطلق جدید
امکان تصحیح کردن خطای زوایای افقی و قائم به صورت همزمان در سیستم جدید کمپانزاتور
امکان تخلیه مختصات نقاط از روی کارت حافظه بر روی کامپیوتر