تئودولیت مدل ET-02 سندینگ

سیستم قرائت زاویه کد مطلق با دقت 2 و 5 ثانیه