تئودولیت مدل T66 سندینگ

سیستم قرائت زاویه کد مطلق با دقت 2 و 5 ثانیه